Lærerveiledning

Enchanté 1 er laget for fransk II i VG1. Dette læreverket består av en alt-i-ett-bok, lærer-cd-er, en elev-cd og nettsted med lærerressurs, elevoppgaver og lenker. Når elevene er ferdige med denne boka, håper vi de kan si en del på fransk om seg selv, familien sin og interessene sine. De vil også lære å spørre etter veien, om klokka og datoer, å bestille på kafé, å kjøpe klær, å si hva de mener om ulike emner, å handle mat på markedet, å snakke om framtiden og litt om fortiden, osv. I denne boka vil elevene dessuten bli godt kjent med Frankrike og lære litt om andre franskspråklige land i Europa. De lærer også litt om fransk kultur.
 

 

 

Boka er delt inn i fem temaer med tre kapitler i hvert tema. Hvert kapittel inneholder åtte deler:

1. Pour commencer / Lesestrategi
I begynnelsen av hvert kapittel finnes en del spørsmål som gjør at elevene kan forstå teksten bedre ved hjelp av enkle lesestrategier. Disse spørsmålene kan man selvsagt hoppe over om det er ønskelig.
Hver gang elevene leser en ny tekst på fransk, vil de sikkert finne en del ord de kjenner fra før. Det kan være til stor hjelp for mange elever å venne seg til å forstå mest mulig av en ny tekst før de slår opp i ordboka eller gloselista bak i boka.
Be elevene finne ut så mye som mulig ved hjelp av tittel, bilder, sjanger, osv. Be dem gjerne lese teksten mens de merker av eller streker under alt de forstår uten å slå opp ord. Mange vil da oppdage at de sparer tid, fordi de faktisk forstår mer enn de trodde før de begynte å lese. Dette er ofte en sterk motiveringsfaktor for elevene. Elevene finner en detaljert innføring i denne leseteknikken på side 8 med et praktisk eksempel.

2. Teksten
Hvert kapittel har en hovedtekst med oppgaver der elevene skal bruke det de lærer i teksten til å snakke eller skrive. Disse tekstene er skrevet på autentisk moderne fransk slik at dialogene er så naturlige som mulig. Vi har bl.a. valgt å utelate ne i muntlig tale. Gjør elevene oppmerksomme på dette og forklar dem forskjellen på muntlig og skriftlig fransk. Bakerst i hvert kapittel finnes alle de nye glosene til teksten. Her er også nyttige uttrykk og setninger som elevene kan bruke i dagligdags fransk.
Bak i boka er det en alfabetisk fransk-norsk og norsk-fransk gloseliste med alle glosene som er brukt i boka.

3. Prononciation
I denne delen skal elevene øve på spesielle lyder og bokstaver. På side 6–7 er det en generell oversikt over franske uttaleregler.


4. Grammaire
Her finnes varierte og differensierte oppgaver med en kort påminnelse om de grammatiske formene elevene trenger, med henvisning til minigrammatikken bakerst i boka. Der står det utfyllende om all grammatikken i boka. Grammatikken bak i boka er ment som et hjelpemiddel som elevene skal bruke aktivt for å lære grammatikken. Den er lagt opp på en oversiktlig måte med mange nyttige eksempler. Grammatikken egner seg også godt til selvstudium.
Først i grammatikken er det en liste med definisjoner av en del grammatisk terminologi.


5. Civilisation
Her finner elevene en faktatekst om Frankrike på fransk med oppgaver til. Disse tekstene utgjør en viktig del av hvert kapittel, fordi elevene lærer om fransk kultur og samfunnsforhold i Frankrike. Disse tekstene er ikke ment som ekstrastoff, men som en like viktig del av hvert kapittel som teksten i begynnelsen av kapitlet.

6. Coin culturel
Denne delen inneholder et kulturinnslag. Elevene vil blant annet finne en god del sanger, noen malerier og tegneserier, med oppgaver til. Kulturinnslagene har glosene rett ved siden av slik at det skal være lettere å forstå innholdet. Det er ikke meningen at elevene skal bruke og lære disse glosene aktivt.

7. Pour aller plus loin
Dette er fordypningstekster som elevene kan lese hvis de har tid og lyst. De fleste tekstene er autentiske utdrag fra romaner, artikler, osv. Denne delen av hvert kapittel egner seg godt til differensiering. En del elever kan oppfordres til å lese mer av samme forfatter eller andre tekster dersom de vil.

8. Vocabulaire
Gloser til kapittelteksten ligger bakerst i hvert kapittel. Ordeneer rangert i alfabetisk rekkefølge. Man finner nyttige uttrykk og setninger i tillegg.
Det finnes også en fransk-norsk og norsk-fransk alfabetisk gloseliste med alle glosene bakerst i boken.

Info
Dette er kort og nyttig informasjon på norsk om fransk språk, grammatikk, samfunn og kultur som finnes i alle kapitlene.

Repetisjonsoppgaver / Selvevalueringssidene
Hvert tema har repetisjonsoppgaver og selvevalueringsskjema til slutt, slik at elevene kan sjekke om de har lært det de skal.
Selvevalueringssidene kan brukes på en mer eller mindre forpliktende måte. Man kan f.eks. inngå kontrakt med elevene og teste om de har oppnådd målene sine.GENERELT OM OPPGAVENE
Hvert kapittel inneholder varierte oppgaver knyttet til tekster, ordforråd, grammatikk og uttale. Vi har lagt stor vekt på kommunikasjon når vi har utarbeidet oppgavene.

• Muntlige oppgaver
Vi har lagt vekt på at elevene skal trene seg på å bruke fransk muntlig med en gang de begynner å lære språket. Vi har derfor mange muntlige oppgaver i hvert kapittel. De fleste muntlige oppgavene kan gjøres i samlet klasse eller i grupper selv om det står at elevene skal jobbe sammen to og to. De muntlige oppgavene egner seg også ofte til å gjøre skriftlig i tillegg.

• Pildialoger
Disse oppgavene er styrte muntlige oppgaver som som oftest gjøres i par. Meningen er at elevene skal snakke fransk uten at de selv må finne på hva de skal si. Etter hvert vil mange elever føle seg trygge på disse oppgavene og kan oppfordres til å finne på flere slike dialoger selv. Dette er en god måte å differensiere på. Pildialogene kan selvsagt skrives før man framfører dem, slik at svake elever også får maksimalt utbytte av dem.

• Fonetikkoppgaver
Hvert kapittel inneholder fonetikkoppgaver som er knyttet til en eller flere lyder. Vi har lagt vekt på lyder som er vanskelige for nordmenn. Oppgavene er lest inn på cd.

• Skriftlige oppgaver
De fleste skriftlige oppgavene er styrte innfyllingsoppgaver eller oversettelser. I hvert kapittel er det dessuten minst en fri skriftlig oppgave der elevene utfordres til å bruke språket skriftlig. Disse oppgavene egner seg godt til differensiering. Dersom man ønsker det, kan elevene oppfordres til å skrive flere tekster enn det boka legger opp til.

• Ordboksoppgaver
Disse oppgavene finnes i hvert kapittel og er ment å bevisstgjøre elevene på bruk av ordboka. Cappelen har i tillegg utarbeidet et hefte med oppgaver knyttet til Cappelens fransk-norsk/norsk-fransk ordbok.

• Oppgaver knyttet til Civilisation og Coin culturel
Mange av disse oppgavene egner seg godt som utgangspunkt for små eller store prosjekter eller arbeid på Internett. I lærerveiledningen finnes mange lenker til relevant tilleggsstoff for hvert kapittel.BRUK AV SANGER I UNDERVISNINGEN

Boka inneholder mange sanger med oppgaver til hver sang. Det er mange måter å bruke en sang på i undervisningen. Her er noen forslag:
Ta kopi av sangteksten, stryk enkelte ord og bruk sangen som lyttetekst.
- Be elevene finne eksempler på ulike grammatikkmomenter, f.eks. er-verb i presens, adjektiv, osv.
- Be elevene finne to ord hver som skrives på tavla. De skal deretter skrive et dikt eller en historie der minst ti av ordene skal være med.
- Be elevene gi stikkord på fransk om hva de tror sangen handler om ut fra tittelen.
- Be elevene tippe hvilken type sang de skal høre, hvilke instrumenter som er med, osv.
- La elevene høre sangen for deretter å si hvilke instrumenter som spilles, hvordan stemmen til sangeren er, om sangen er trist, glad, osv.
- Be elevene si hvorfor de liker/ikke liker sangen.
- Be elevene finne ut mer om artisten på nettet og eventuelt lage en presentasjon.
- Bruke sangen i karaoke.


BRUK AV FILM I UNDERVISNINGEN

Før filmen
- Be elevene finne opplysninger om regissøren,/skuespillerne og presentere foran klassen. (dette kan også gjøres etter at man har sett filmen)
- Be elevene finne opplysninger om filmen og filmens tema.

Etter filmen
- Be elevene skrive en anmeldelse om filmen.
- Be elevene skrive en tekst om en eller flere av personene i filmen.
- Velg en scene og vis den igjen uten og lyd og undertekst. Be elevene skrive dialog om igjen.
- Be elevene dikte fortsettelse av filmen (hvis det går an).BRUK AV MALERIER I UNDERVISNINGEN

I boka finnes en del malerier av kjente franske malere. Elevene kan gjerne finne flere malerier av disse malerne og eventuelt lage en presentasjon av en maler eller et maleri. Et maleri kan bl.a. brukes som utgangspunkt for å skrive en historie om en person på maleriet, beskrive et landskap, beskrive hvor ting er i forhold til hverandre, si hva man synes om maleriet, osv.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.11.2010

© Cappelen Damm AS